Oferta

Wynagrodzenie i termin wykonania usługi są ustalane indywidualnie dla każdej wyceny lub opinii i są zależne od stopnia trudności oraz czasochłonności zlecenia. Koszt wyceny jest uzależniony od specyfiki nieruchomości, rodzaju i charakteru nieruchomości, kosztu uzyskania niezbędnych dokumentów, konieczności wykonania pomiarów, inwentaryzacji oraz celu wyceny.

Szacowanie nieruchomości

Wyceny nieruchomości sporządzane są w formie operatów szacunkowych będących opracowaniami w formie pisemnej. Operaty szacunkowe sporządzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Dla spełnienia indywidualnych potrzeb klientów dokonuję również sporządzaną na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Doradztwo i analizy

W ramach wykonywanwego zawodu dokonuję analiz rynku nieruchomości, stanu prawnego nieruchomości, a także sporządzam analizy ekonomiczno-finansowe i przeprowadzam wycenę przedsiębiorstw, wykonuje opracowania dotyczące prognoz wartości nieruchomości oraz doradzam w tym zakresie.

Ekspertyzy oraz opinie

Jako rzeczoznawca majątkowy sporządzam opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące m.in.: efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju; skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych; oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali; bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości; określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora; wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości; wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

 Zawód rzeczoznawcy majątkowego

Zawód rzeczoznawcy majątkowego

Zawód rzeczoznawcy majątkowego został prawnie usankcjonowany zapisami w Ustawie z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Ustawa ta ustanowiła zawód rzeczoznawcy majątkowego, a w swych zapisach postanowiła, że jest to zawód prawnie chroniony. Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest zawodem zaufania publicznego. Należy w tym miejscu zacytować Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2002 r. W wyroku tym Trybunał stwierdził, że: „rzeczoznawca swoimi usługami służy szerszemu interesowi społecznemu. Przyznany im zakres uprawnień i kompetencji świadczy o tym, że rzeczoznawcy majątkowi zostali uznani za osoby zaufania publicznego”. PFSRM

Kwalifikacje

Rzeczoznawca majątkowy posiada nadane przez ministerstwo budownictwa uprawnienia do szacowania wartości nieruchomości oraz urządzeń trwale związanych z gruntem. Ma prawo określać wartość wszelkich nieruchomości (działek gruntowych, lokali, budynków), budowli, drzew i roślin a także praw związanych z własnością nieruchomości. Odbyte ważniejsze kursy i szkolenia:
Uczestnictwo w seminarium nt.:
Uczestnictwo w seminarium nt.:
"SZACOWANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB SEKTORA BANKOWEGO"
Odbyte szkolenie nt.:
Odbyte szkolenie nt.:
"UJAWNIENIE I WYCENA NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM"
Uczestnictwo w seminarium nt.:
Uczestnictwo w seminarium nt.:
"WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW"
Ukończone:
Ukończone:
"STUDIUM SĄDOWE DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH"
Uczestnictwo w seminarium nt.:
Uczestnictwo w seminarium nt.:
"SZACOWANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI I PRAW MAJĄTKOWYCH DLA POTRZEB SKARBOWO-PODATKOWYCH"